دوره مدیریت فروش :

دوره حضوری

عنوان دوره : مدیریت فروش
تعداد جلسات : 4 جلسه – 16 ساعت
مدرس : دکتر هادوی نیا

یباسیمباسینمباسینمبایباسبتسکبانشگسمینبسیگبتشگبتشگسبتشگبتبتشکسیمبتشسمکیبتکمیبتکگبتبتیبتشمکیتبیتمکبیتبکگسیمتبکگبتسیمکبتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیبیبایبایبایبابایبایبایبایبایبایبیبلسیشلسقفبثرقصثفذثصف5ذثذفقذصثقذقذضص

ویدیو آنلاین دوره

عنوان دوره : مدیریت فروش
تعداد جلسات : 4 جلسه – 16 ساعت
مدرس : دکتر هادوی نیا

یباسیمباسینمباسینمبایباسبتسکبانشگسمینبسیگبتشگبتشگسبتشگبتبتشکسیمبتشسمکیبتکمیبتکگبتبتیبتشمکیتبیتمکبیتبکگسیمتبکگبتسیمکبتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیبیبایبایبایبابایبایبایبایبایبایبیبلسیشلسقفبثرقصثفذثصف5ذثذفقذصثقذقذضصقص

صوت دوره

عنوان دوره : مدیریت فروش
تعداد جلسات : 4 جلسه – 16 ساعت
مدرس : دکتر هادوی نیا

یباسیمباسینمباسینمبایباسبتسکبانشگسمینبسیگبتشگبتشگسبتشگبتبتشکسیمبتشسمکیبتکمیبتکگبتبتیبتشمکیتبیتمکبیتبکگسیمتبکگبتسیمکبتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیبیبایبایبایبابایبایبایبایبایبایبیبلسیشلسقفبثرقصثفذثصف5ذثذفقذصثقذقذضصقص

درخواست مشاوره

جهت دریافت مشاوره ، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. کارشناسان آموزش موسسه در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.